§ 8 Dostawa

1. Zamówione Produkty mogą być dostarczone na terytorium Polski, za pośrednictwem Poczty Polskiej (dostawca).
2. Koszt dostawy wynosi:
a) 23 PLN w przypadku przesyłki za pobraniem i przesyłki paczką POCZTEX 48;
b) 14 PLN w przypadku przedpłaty i przesyłki poleconej;
3. Zamówione Produkty mogą być dostarczone na terytorium Europy – tylko i wyłącznie przy przedpłacie na konto, za pośrednictwem Poczty Polskiej (dostawca). Koszt dostawy wynosi:
a) do 1 kg – 40 zł (10€);
b) do 2 kg – 70 zł (18€).
4. Zamówione Produkty mogą być dostarczone na terytorium Stanów Zjednoczonych – tylko i wyłącznie przy przedpłacie na konto, za pośrednictwem Poczty Polskiej (dostawca). Koszt dostawy wynosi:
a) do 1 kg – 50 zł (17$);
b) do 2 kg – 90 zł (30$).
5. Szczegółowe zasady dostawy określają warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez Pocztę Polską S.A.
6. O fakcie niedoręczenia przesyłki Kupujący zawiadomi beSmart za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: kontakt@besmartdesign.pl. 
7. W wypadku niedoręczenia przesyłki Kupującemu, beSmart niezwłocznie złoży reklamację u dostawcy.
8. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie przez dostawcę wówczas dostawca i/lub beSmart zwróci niezwłocznie Kupującemu całość wpłaconej kwoty. Odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu zawarte w § 9 ust. 6-8.
9. Jeżeli okaże się, że Produkt uległ uszkodzeniu w transporcie, Kupujący zawiadomi o tym fakcie beSmart, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@besmartdesign.pl wraz z protokołem szkody, jeżeli taki został sporządzony przez Kupującego.
10. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji z tytułu zniszczenia Produktu w transporcie, Kupujący odbierając przesyłkę z zamówionym Produktem, w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, za pośrednictwem pracownika poczty, o ile będzie to możliwe, sporządzi protokół szkody.
11. beSmart niezwłocznie po otrzymaniu protokołu uszkodzenia przesyłki lub zawiadomienia o uszkodzeniu przesyłki w transporcie rozpocznie proces reklamacyjny w firmie dostarczającej przesyłkę.
12. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie przez dostawcę wówczas beSmart zwróci niezwłocznie Kupującemu całość wpłaconej kwoty. Odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu zawarte w § 9 ust. 6-8.


§ 9 Odstąpienie od umowy
1. Postanowienia niniejszego § 9 znajdą zastosowanie w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, o ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.
2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki zawierającej Produkt. W razie skorzystania z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z Produktem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Stan niezmieniony oznacza w szczególności, iż Produkt nie był używany, a tylko przymierzony.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i przesłane na adres beSmart wskazany w niniejszym Regulaminie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Zwracany Produkt należy odesłać na adres beSmart najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany Produkt można odesłać łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
5. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, świadczenie spełnione przez Konsumenta zostanie mu zwrócone przez beSmart najpóźniej w ciągu 14 dni. 
6. Jeżeli Kupujący dokonał płatności przelewem tradycyjnym albo płatności przy odbiorze, świadczenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub przekazem pocztowym, zależnie od woli Kupującego.
7. beSmart nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Konsument, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mail, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże beSmart wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. 
8. beSmart nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.
9. Za świadczenie spełnione przez Kupującego, o którym mowa w ust. 5 powyżej uważa się uiszczoną przez niego cenę zakupionego Produktu, a także uiszczone koszty przesyłki, z tym zastrzeżeniem, że koszty przesyłki uiszczone w związku ze zwrotem Produktu do beSmart obciążają Kupującego.
10. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
a) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 10 Reklamacje
1. Sprzedający zobowiązany jest do wydania Produktu bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Produktu i 1 roku od daty stwierdzenia wady Produktu. 
2. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać naprawy Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać Produkt na adres beSmart: BESMART FASHION SP. Z. O.O. ul. Słomińskiego 1 lok. 33, 00-204 Warszawa lub BESMART DESIGN SP.Z O.O. ul. Słomińskiego 1 lok. 33, 00-204 Warszawa. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu (np.: fakturę, potwierdzenie przelewu lub zapłaty) wraz z opisem reklamacji (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
3. Sprzedający niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem Produktu reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sprzedający zwraca po rozpatrzeniu reklamacji. 
4. Odesłanie Produktu naprawionego, nowego lub zwrot świadczeń pieniężnych na rzecz Kupującego nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zakomunikowania Kupującemu decyzji w przedmiocie złożonej przez niego reklamacji. Koszty związane z odesłaniem Produktu reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sprzedający zwróci Kupującemu po rozpatrzeniu reklamacji, zgodnie z procedurą opisaną § 9 ust. 6-8 Regulaminu.
5. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie Produktu wynikające z ustawień monitora Kupującego tj. kolor, barwa, odcienie, rozdzielczość. Kupujący przed złożeniem zamówienia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Produktu (np. wymiarów, materiałów, itp.) zobowiązany jest zapytać o nie Sprzedającego.
6. Jeżeli Produkty będą objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane będą w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. 
7. Gwarancja na sprzedany Produkt stanowiący towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ust. 1-7 niniejszego § 10. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Kupującemu od Sprzedającego z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.


  Masz aż 14 dni na zwrot!

  Bezpośredni kontakt z producentem.

  Bezpieczne transakcje.